REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

OD 1 KWIETNIA 2024

W GODZINACH OD 8:00 DO 15:00

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Rekrutacja do klas pierwszych ww. szkół podstawowych rozpocznie się od  dnia 1 kwietnia 2024 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 22 kwietnia 2024r.

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW Z OBWODU

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

Ważne!

W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani z urzędu bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Wszyscy rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do Szkoły zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego zgłoszenia (dzieci z obwodu Szkoły – załącznik nr 1) lub wniosku (dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły – załącznik nr 2):

a) przesyłając scan zgłoszenia lub wniosku na adres kontakt@sp3gryfino.pl

lub

b) dostarczając osobiście do szkoły (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-15.00.)