Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.sp3gryfino.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie https://www.sp3gryfino.pl

Daty publikacji i aktualizacji

 1. Data publikacji strony internetowej – 28 sierpnia 2017 r.

 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

-częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

  1. pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;

  2. serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;

  3. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22

Oświadczenie sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez podmiot publiczny: zespół reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa informatycznego w CERT Polska. Nie wykryto podatności na serwerze.

Przy samoocenie i analizie dostępności stwierdzono, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

 1. Pod adresem https://www.bip.sp3.gryfino.pl/  dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Gryfinie

ul. Iwaszkiewicza 70,
74-101 Gryfino

Tel. +48.914164711, +48.914151025, +48.918854622 – sekretariat

Tel. +48.914164711 – dyrektor

E-mail: kontakt@sp3gryfino.pl

 1. Pod adresem https://www.bip.sp3.gryfino.pl/ dostępny jest numer telefonu +48.914164711, +48.914151025, +48.918854622, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej, a także adres poczty elektronicznej: kontakt@sp3gryfino.pl
  Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej 

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/pl 

Dostępność architektoniczna

 1. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu znajduje się portiernia a w niej pracownik za pośrednictwem, którego można przywołać pracownika administracji, skorzystać z kontaktu telefonicznego +48.914164711, +48.914151025, +48.918854622 lub windy.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Na parkingu przy szkole jest oznakowane miejsce dla osób posiadających niebieską kartę parkingową wydaną przez PCPR.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.