Archiwalne Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO 2019/2020

Przedmiotowe Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3
im. Noblistów Polskich w Gryfinie

rok szkolny 2019/2020

są to załączniki do statutu szkoły, gdzie znajdziemy informacje ujednolicone,
wspólne dla wszystkich PZO: oceny, progi itp

informatyka

język angielski 1-3

język angielski 4-8

geografia

fizyka

chemia

technika 4-6

matematyka

WF

historia

język niemiecki 1-3

język niemiecki 4-8

religia

etyka

wos

muzyka

edukacja wczesnoszkolna

język polski

plastyka

przyroda

biologia