Privacy Policy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im.Noblistów Polskich z siedzibą w Gryfinie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino, e-mail: kontakt@sp3gryfino.pl tel. 914164711

Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest dyrektor Pani Danuta Bus, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino, e-mail: kontakt@sp3gryfino.pl, tel. 914164711

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
• w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a,b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych);
Okres przechowywania danych osobowych:
• Dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
• Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, innym podmiotom publicznym podczas realizacji wydarzeń kulturalnych, z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.