Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Gmina Gryfino zamierza aplikować do przedmiotowego programu w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, po uprzednim zebraniu zgłoszeń rodzin chętnych do uczestnictwa w projekcie (zgłoszenie w formie oświadczenia).

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego oświadczenia (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych), które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

W przypadku wystąpienia ograniczonych środków pieniężnych na projekt, Gmina Gryfino zastrzega sobie prawo do rozdysponowania zakupionego sprzętu komputerowego wg kolejności składanych oświadczeń.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy:

a) są mieszkańcami Gminy Gryfino;

b) są członkiem rodziny krewnego (krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

c) nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Miejsce składania oświadczeń:

• Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – Biuro Obsługi Interesanta, w godzinach:

– poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00

– od wtorku do piątku w godz. od 7.30. do 15.30.

Termin składania oświadczeń: do dnia 26 października 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegółowe założenia przyznania dofinansowania mogą ulec zmianie ze względu na trwający proces zmian w dokumentacji konkursowej.

Nadmieniamy, iż zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Gryfino do uczestnictwa w programie.