Nabór do klasy sportowej

OD 3 DO 24 KWIETNIA 2023

RUSZA NABÓR DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

(KLASA IV)

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GRYFINIE

INFORMACJE OGÓLNE

1. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie utworzona zostanie jedna klasa sportowa (klasa IV), do której będą uczęszczać chłopcy i dziewczęta. Klasa będzie realizowała oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej i lekkoatletyki.

2. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.

3. Klasa sportowa w szkole podstawowej realizuje tak zwane ukierunkowane szkolenie sportowe, mające na celu rozwijanie predyspozycji i uzdolnień sportowych uczniów. Na lekcjach wychowania fizycznego zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach – dziewcząt i chłopców. Tygodniowy plan zajęć łączy zajęcia edukacyjne i sportowe.

4. Szkoła ściśle współpracuje ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, z Klubem Piłki Ręcznej Gryfino, Międzyszkolnym Klubem Sportowym Hermes Gryfino oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpijczyk” w Gryfinie.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ

1. Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który:

a) w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gryfino. W przypadku wolnych miejsc, do klasy sportowej może zostać przyjęty uczeń spoza Gminy Gryfino;

b) uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

c) posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

d) posiada pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie do oddziału sportowego;

e) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych;

f) złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.

2. Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacji do klasy sportowej:

a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej;

b) orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie);

d) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).